นโยบายการจ่ายเงินปันผล

จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นปีละ 1 ครั้ง ในอัตราไม่เกินร้อยละ 60
ของกำไรสุทธิจากการดำเนินงาน (โดยมีเงื่อนไขเพิ่มเติม)